bbj-harZnak HAR jest zastrzeżonym znakiem europejskim potwierdzającym, że przewody nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN) lub dokumentów zharmonizowanych (HD).

Certyfikacja na znak <HAR>  prowadzona jest przez organizacje certyfikujące – sygnatariuszy umowy HAR. Certyfikat/licencja wydana przez SEP-BBJ uznawana jest przez pozostałych sygnatariuszy na równi z własnym certyfikatem/licencją bez jakichkolwiek działań administracyjnych, ograniczeń i opłat.

Wykaz certyfikatów/licencji na wspólny znak certyfikacji <HAR>  znajduje się na stronie www.etics.org

Przewody objęte licencjami przyznanymi przez BBJ oznaczane są zastrzeżonym znakiem: BBJ <HAR>.

Producent ubiegający się o certyfikat HAR powinien posiadać:

  • wyposażenie umożliwiające powtarzalną produkcję wyrobów
  • możliwości do wykonania rutynowych sprawdzeń produkowanych wyrobów (zgodnie z dokumentami HAR PDC)
  • wdrożony system zarządzania według ISO 9001 (niekoniecznie certyfikowany), obejmujący w szczególności produkcję certyfikowanego wyrobu. W przypadku niecertyfikowanego systemu będzie on przedmiotem oceny przeprowadzanej okresowo przez SEP – BBJ.

  • Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1:  zapytania w formie elektronicznej na adres: bbj@bbj.pl  wraz z załącznikami:

  • wypełniony kwestionariusz producenta na formularzu CIG-022B
  • rysunek zastrzeżonego znaku towarowego wytwórcy (także w postaci nitki wyróżniającej)
  • informacja o planowanej, w kilometrach, rocznej wielkości produkcji (w celu określenia kategorii produkcji dla potrzeb prowadzenia nadzoru)

Krok 2:  wypełnienie wniosku-zlecenia i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

  • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

Krok 3:   dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4:   akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji oraz podpisanie umowy licencyjnej