Europejski system badań i certyfikacji, określany jako CCA (CENELEC Certification Agreement) bazuje na zasadzie wzajemnego uznawania przez jego członków wyników badań i certyfikatów w celu uzyskania krajowego certyfikatu. Członkami porozumienia mogą być jednostki certyfikujące (i ich laboratoria) z krajów CENELEC lub stowarzyszonych.

Systemem CCA (bez nadzoru) objęte są wyroby elektryczne niskiego napięcia (wchodzące w zakres dyrektywy LVD),  dla których istnieją normy EN/HD. W systemie CCA najczęściej wydawane są certyfikaty pod nazwą NTR (Notification of Test Results) będące dowodem, że reprezentatywna próbka wyrobu przeszła z wynikiem pozytywnym badania w celu wykazania zgodności z odpowiednią normą EN lub dokumentem HD. Drugim certyfikatem wydawanym w systemie CCA jest  STR (Statement of Test Report),………..

  • Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1:  zapytania w formie elektronicznej do bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

  • karty katalogowe wyrobu
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
  • wykaz elementów i podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
  • kopie certyfikatów* dla zastosowanych w wyrobie komponentów
  • zdjęcie wyrobu

*Uwaga: prosimy o przysłanie certyfikatów, a nie deklaracji zgodności CE

Krok 2:  wypełnienie wniosku-zlecenia i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

  • rysunki złożeniowe , schematy ideowe i montażowe;
  • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

Krok 3:   dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4:   akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji