Certyfikat CE, w przypadku wyrobów elektrycznych, wydawany przez BBJ na podstawie badań przeprowadzonych w Laboratorium Badawczym BBJ, stanowi uzupełniający składnik dokumentacji technicznej towarzyszącej deklaracji zgodności wymaganej dla potwierdzenia zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE.

Certyfikat CE wydawany jest bezterminowo. Ważność certyfikatu ustaje automatycznie, gdy jeden z dokumentów normatywnych stanowiących podstawę oceny przestanie być uznawany przez Komisję Europejską za zharmonizowany z jedną z dyrektyw dotyczących danego wyrobu.

Certyfikacja zgodności wyrobu/wyrobów prowadzona jest bez nadzoru.

  • Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1:  zapytania w formie elektronicznej do  bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

  • karty katalogowe wyrobu
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
  • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
  • kopie certyfikatów* dla zastosowanych w wyrobie komponentów
  • zdjęcie wyrobu

*Uwaga: prosimy o przysłanie certyfikatów, a nie deklaracji zgodności CE

Krok 2:  wypełnienie wniosku-zlecenia i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

  • rysunki złożeniowe , schematy ideowe i montażowe;
  • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

Krok 3:   dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4:   akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji