Prawo oznaczania znakiem SEP-BBJ przyznawane jest dla wyrobów elektrycznych i elektronicznych w procesie certyfikacji dobrowolnej. Certyfikat według programu SEP-BBJ potwierdza zgodność wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi  w normach lub innych dokumentach normatywnych.

Znak SEP-BBJ jest zastrzeżonym prawnie przez Biuro Badawcze ds. Jakości znakiem certyfikacji wyrobów.

Certyfikacja zgodności wyrobu/wyrobów prowadzona jest z nadzorem. Certyfikat wydawany jest bezterminowo, strony zawierają umowę licencyjną.

 • Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1:  zapytania w formie elektronicznej do  bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

 • karty katalogowe wyrobu
 • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
 • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
 • kopie certyfikatów* dla zastosowanych w wyrobie komponentów
 • zdjęcie wyrobu

*Uwaga: prosimy o przysłanie certyfikatów, a nie deklaracji zgodności CE

Krok 2:  wypełnienie wniosku-zlecenia i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

 • wypełniony kwestionariusz posiadacza certyfikatu/licencji dokument ECS PD CIG 022 Sekcja B.1
 • wypełniony kwestionariusz producenta – dokument ECS PD CIG 022 Sekcja B.2 (dotyczy wszystkich miejsc produkcji)
 • wypełniony i prawomocnie poświadczony formularz Deklaracji Identyczności lub Oświadczenia Identyfikacyjnego.

Uwaga: Jeżeli do wniosku-zlecenia dołączone jest sprawozdanie z badań prosimy o wypełnienie Deklaracji Identyczności; w przypadku, gdy wniosek dotyczy modyfikacji posiadanego certyfikatu/licencji należy wypełnić Oświadczenie Identyfikacyjne.

 • rysunek zastrzeżonego znaku towarowego wytwórcy, a w przypadku kabli – wzór nitki wyróżniającej
 • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

Krok 3:   dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4:   akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji oraz podpisanie umowy licencyjnej