Certyfikat CB  (bez nadzoru) wydawany w systemie IECEE-CB jest dowodem, że reprezentatywna próbka wyrobu przeszła z wynikiem pozytywnym badania w celu wykazania zgodności z odpowiednią normą IEC.

Na podstawie sprawozdania z badań i certyfikatu CB uzyskanego w SEP-BBJ, można uzyskać certyfikat zagraniczny w każdej jednostce działającej w IECEE. Aktualnie w ramach systemu IECEE-CB działa 89 krajowych jednostek certyfikujących (National Certification Body – NCB) z 54 krajów.

Wszystkie NCB oraz współpracujące z nimi laboratoria badawcze, uczestniczące w systemie IECEE-CB, podlegają jednolitej ocenie i akceptacji według zasad IECEE, gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług. Wykaz NCB i laboratoriów badawczych publikowany jest w Biuletynach IECEE oraz na stronie www.iecee.org. Tam też można znaleźć dokumenty zawierające podstawowe zasady systemu:

  • IECEE-01 IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE System) – Basic Rules
  • IECEE-02  IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE System) – Rules of Procedure

  • Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1:  zapytania w formie elektronicznej na adres bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

  • karty katalogowe wyrobu
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
  • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
  • kopie certyfikatów* dla zastosowanych w wyrobie komponentów
  • zdjęcie wyrobu

*Uwaga: prosimy o przysłanie certyfikatów, a nie deklaracji zgodności CE

Krok 2:  wypełnienie wniosku-zlecenia i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

  • rysunki złożeniowe, schematy ideowe i montażowe
  • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

Krok 3:   dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4:   akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji