Certyfikat B-BBJ

b-bbjZnak B-BBJ jest zastrzeżonym prawnie przez Biuro Badawcze ds. Jakości znakiem certyfikacji wyrobów.

Prawo oznaczania znakiem B-BBJ przyznawane jest dla wyrobów elektrycznych i elektronicznych w procesie certyfikacji dobrowolnej. Certyfikat według programu B-BBJ potwierdza zgodność wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w normach lub innych dokumentach normatywnych.

Certyfikacja wyrobów na znak B-BBJ  prowadzona jest w systemie 5, według PN-EN ISO/IEC 17067.

Klient zainteresowany certyfikacją składa do SEP – BBJ bezpośrednio lub pocztą (również elektroniczną) wypełniony formularz wniosku-zlecenia.

Do wniosku powinny być dołączone:

  • dokumenty pozwalające na dokładną identyfikację wyrobu (w tym karty katalogowe i wykaz elementów i podzespołów zastosowanych w wyrobie wraz z podaniem certyfikatów obejmujących te podzespoły i odniesieniem do norm przedmiotowych, na podstawie których zostały wydane, jak również dokumentację konstrukcyjną, jeżeli jest wymagana);
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji, jeżeli mają zastosowanie;
  • wypełniony kwestionariusz posiadacza certyfikatu/licencji Dokument PD CIG 022 Sekcja B1
  • wypełniony kwestionariusz producenta – dokument PD CIG 022 Sekcja B2 (dotyczy wszystkich miejsc produkcji);
  • Deklarację Identyczności lub Oświadczenie Identyfikacyjne, jeżeli do wniosku dołączone jest sprawozdanie z badań lub w przypadku, gdy wniosek dotyczy przedłużenia lub modyfikacji posiadanego certyfikatu;
  • rysunek zastrzeżonego znaku towarowego wytwórcy, a w przypadku kabli – wzór nitki wyróżniającej;
  • inne dokumenty określone przez SEP-BBJ.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.