Certyfikat CB

 System badań i certyfikacji w ramach IECEE-CB Scheme (IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment and Components – CB Scheme), zwany w skrócie systemem IECEE-CB, bazuje na zasadzie wzajemnego uznawania przez członków tej międzynarodowej organizacji wyników badań i certyfikatów krajowych wydanych na podstawie oceny zgodności z normami IEC (lub ich krajowymi równoważnikami). Celem tego systemu jest umożliwienie uzyskania certyfikatu zagranicznego w każdej jednostce, która jest reprezentowana w tej organizacji, na podstawie sprawozdania z badań i certyfikatu uzyskanego w jednostce członkowskiej umiejscowionej w kraju producenta. Aktualnie w ramach systemu IECEE-CB działa 89 krajowych Jednostek Certyfikujących (NCB) z 54 krajów, wśród których jest BBJ.

System IECEE-CB ukierunkowany jest na ograniczanie barier w międzynarodowej wymianie handlowej, wynikających często ze zróżnicowanych wymagań i procedur krajowych systemów certyfikacji. Wszystkie NCB oraz współpracujące z nimi laboratoria badawcze, uczestniczące w systemie IECEE-CB, podlegają jednolitej ocenie i akceptacji według zasad IECEE, gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług. Wykaz NCB i laboratoriów badawczych publikowany jest w Biuletynach IECEE oraz na stronie www.iecee.org. Tam też można znaleźć dokumenty zawierające podstawowe zasady systemu:

  • IECEE-01 IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE System) – Basic Rules;
  • IECEE-02  IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE System) – Rules of Procedure;

System IECEE-CB bazuje na stosowaniu Certyfikatów CB będących dowodem, że reprezentatywna próbka wyrobu przeszła z wynikiem pozytywnym badania w celu wykazania zgodności z odpowiednią normą IEC.

Do wniosku należy załączyć:

  • wykaz elementów i podzespołów zastosowanych w wyrobie wraz z podaniem certyfikatów obejmujących te podzespoły i odniesieniem do norm, według których zostały zaakceptowane;
  • karty katalogowe;
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane;
  • rysunki złożeniowe , schematy ideowe i montażowe;
  • próbki wyrobu w ilości określonej normą lub uzgodnionej z BBJ.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.