Certyfikat CE

Certyfikat CE, w przypadku wyrobów elektrycznych, wydawany przez BBJ na podstawie badań przeprowadzonych w Laboratorium Badawczym BBJ, stanowi uzupełniający składnik dokumentacji technicznej towarzyszącej deklaracji zgodności wymaganej dla potwierdzenia zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE.

Podstawę wydania przez BBJ certyfikatu CE stanowią zasadnicze wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących danego wyrobu.

Certyfikacja jest prowadzona w zakresie dyrektywy LVD oraz (jeżeli potrzeba) dyrektywy EMC.

BBJ nie podejmie się badań oraz certyfikacji jeżeli uzna się za niekompetentne w zakresie wyspecyfikowanym przez Klienta.

Posiadaczem certyfikatu jest wnioskodawca.

Certyfikacja zgodności wyrobów prowadzona jest w systemie 1a, według PN-EN ISO/IEC 17067.

Certyfikat CE wydawany jest bezterminowo. Ważność certyfikatu ustaje automatycznie, gdy jeden z dokumentów normatywnych stanowiących podstawę oceny przestanie być uznawany przez Komisję

Europejską za zharmonizowany z jedną z dyrektyw dotyczących danego (-ych) wyrobu (-ów).

Certyfikat CE dotyczy tylko firmy i wyrobów wymienionych w certyfikacie.

Do Wniosku należy załączyć:

  • dokumenty pozwalające na dokładną identyfikację wyrobu (w tym karty katalogowe i wykaz elementów i podzespołów zastosowanych w wyrobie wraz z podaniem certyfikatów obejmujących te podzespoły i odniesieniem do norm przedmiotowych, na podstawie których zostały wydane, jak również dokumentację konstrukcyjną, jeżeli jest wymagana);
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji, jeżeli mają zastosowanie;
  • rysunki złożeniowe, schematy ideowe i montażowe;
  • próbki wyrobu w ilości określonej normą lub uzgodnionej z BBJ.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.