Certyfikat ENEC

ZnakENEC 28 m ENEC jest zastrzeżonym znakiem europejskiej certyfikacji niektórych wyrobów elektrycznych potwierdzającym, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN), przyjętych w ramach porozumienia ENEC.
Certyfikacja na znak ENEC prowadzona jest przez organizacje certyfikujące – sygnatariuszy porozumienia ENEC.

Sygnatariusze porozumienia ENEC uznają wyrób elektryczny noszący legalnie naniesiony znak ENEC przyznany przez inną jednostkę na równi ze znakiem ENEC przyznanym przez siebie, bez żadnych dodatkowych warunków.

Aktualnie sygnatariuszami porozumienia ENEC są: ÖVE (Austria), SGS CEBEC (Belgia), EZÚ (Republika Czeska), UL International Demko (Dania), SGS Fimko (Finlandia), LCIE (Francja), AENOR (Hiszpania), DEKRA Certification (Holandia), TÜV Rheinland LGA Products (Niemcy), TÜV SÜD (Niemcy), VDE (Niemcy), NEMKO (Norwegia), BBJ (Polska), PREDOM-OBR (Polska), CERTIF (Portugalia), SIQ (Słowenia), EVPU (Słowacja),  Electrosuisse (Szwajcaria), Intertek SEMKO (Szwecja),TSE (Turcja,) TÜV Rheinland InterCert (Węgry), BSI (Wielka Brytania), Intertek Testing & Certification (Wielka Brytania) i IMQ (Włochy).

Wyroby objęte licencjami przyznanymi przez BBJ, zgodnie z porozumieniem ENEC, oznaczane są zastrzeżonym znakiem ENEC.

Program certyfikacji wyrobów ENEC jest programem typu 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067.

Producent wyrobów przedstawionych do certyfikacji w programie ENEC powinien posiadać:

 • wyposażenie technologiczne umożliwiające stabilną produkcję;
 • pełny zakres wyposażenia badawczego do wykonywania badań rutynowych według właściwych norm EN i/lub wytycznych porozumienia ENEC;
 • wdrożony system zarządzania według ISO 9001 (niekoniecznie certyfikowany), obejmujący w szczególności produkcję certyfikowanego wyrobu.[1]

Do wniosku-zlecenia powinny być dołączone:

 • dokumenty pozwalające na dokładną identyfikację wyrobu (w tym karty katalogowe oraz wykaz elementów i podzespołów zastosowanych w wyrobie wraz z podaniem certyfikatów obejmujących te podzespoły i odniesieniem do norm przedmiotowych, na podstawie których zostały wydane, jak również dokumentację konstrukcyjną);
 • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji, jeżeli mają zastosowanie;
 • certyfikat(-y) ISO 9001 dla wszystkich miejsc produkcji, jeżeli mają zastosowanie[2];
 • wypełniony i prawomocnie poświadczony formularz Kwestionariusza Posiadacza Certyfikatu (dokument ECS PD CIG 022 Sekcja B.1);
 • wypełniony i prawomocnie poświadczony formularz Kwestionariusza Producenta (dokument ECS PD CIG 022 Sekcja B.2) dla wszystkich wymienionych we wniosku-zleceniu miejsc produkcji;
 • wypełniony i prawomocnie poświadczony formularz Deklaracji Identyczności lub Oświadczenia Identyfikacyjnego, jeżeli do wniosku-zlecenia dołączone jest sprawozdanie z badań (Deklaracja Identyczności) lub w przypadku, gdy wniosek dotyczy modyfikacji posiadanego certyfikatu/licencji (Oświadczenie Identyfikacyjne);
 • certyfikaty dotyczące podzespołów zastosowanych w wyrobie;
 • rysunek zastrzeżonego znaku towarowego wytwórcy.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Więcej informacji nt. certyfikacji na znak ENEC mogą znaleźć Państwo na stronie www (Informacje dostępne w języku angielskim).

[1]     W przypadku niecertyfikowanego systemu będzie on przedmiotem oceny przeprowadzanej okresowo przez SEP – BBJ.

[2]    Jeżeli brak certyfikatu, należy do wniosku-zlecenia dołączyć księgę jakości.