Certyfikat Z

Certyfikat zgodności wyrobów jest potwierdzeniem zgodności z dokumentem normatywnym lub specyfikacją wskazaną przez Klienta.

Certyfikat może potwierdzać zgodność ze wskazanym dokumentem lub z wyspecyfikowanymi sprawdzeniami.

Certyfikacja zgodności wyrobów prowadzona jest w systemie 1a, według PN-EN ISO/IEC 17067.

Badania dla potrzeb certyfikatów zgodności wydawanych przez BBJ są wykonywane w Laboratorium Badawczym BBJ.

BBJ nie podejmie się badań oraz certyfikacji jeżeli uzna się za niekompetentne w zakresie wyspecyfikowanym przez Klienta.

Certyfikat zgodności wydawany jest bezterminowo.

Certyfikat zgodności dotyczy tylko firmy i wyrobów objętych badaniami.

Klient zainteresowany certyfikacją składa do SEP – BBJ bezpośrednio lub pocztą (również elektroniczną) wypełniony formularz wniosku-zlecenia.

Do wniosku powinny być dołączone:

  • wykaz elementów i podzespołów zastosowanych w wyrobie wraz z podaniem certyfikatów obejmujących te podzespoły i odniesieniem do norm, według których zostały zaakceptowane;
  • karty katalogowe;
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane;
  • rysunki złożeniowe, schematy ideowe i montażowe;
  • próbki wyrobu w ilości określonej normą lub uzgodnionej z BBJ;
  • dokument normatywny, jeżeli jest to dokument inny niż PN.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.