Historia

W 1926 roku powstała Installation-Fragen-Komission (IFK), pierwsza europejska organizacja ds. atestacji sprzętu elektrotechnicznego, przekształcona później w Internarional Commission on rules for the approval of Electrical Equipment (CEE). Jednak już wcześniej w poszczgólnych krajch europejskich podejmowano działania mające na celu ocenę zgodności wyrobów elektrycznych z dokumnetami normatywnymi. W Polsce zadanie takie miał realizować powołany w 1924 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) Polski Komitet Elektrotechniczny, który rozpoczął działalność normalizacyjną w zakresie elektryki. Dopiero jednak powołana w 1929 roku Komisja Znaku Jakości, w ramach której ukształtowała się przyszła wizja uregulowania oceny zgodności wyrobów elektrycznych z przepisami, dała możliwość wprowadzenia w życie tych zamierzeń. W wyniku ożywionej dyskusji odstąpiono wkrótce od nazwy „znaku jakości” na rzecz „znaku przepisowego”, ponieważ przepisy w istocie nie dotyczyły jakości, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

Powyższe stworzyło warunki do powołania w Polsce w 1933 roku, Biura Znaku Przepisowego SEP, którego podstawowym zadaniem było potwierdzenie zgodności wyrobów elektrycznych z wymaganiami Polskich Norm Elektrotechnicznych, opracowywanych w tym okresie wyłącznie przez SEP, i nadawanie prawa do oznaczania wyrobów Znakiem Przemysłowym (w postaci cechy literowej SEP w kole – dzisiejsze logo SEP – lub lnianej nitki barwy żółtej stosowanej do oznaczania przewodów). Powstała tym samym pierwsza w Polsce instytucja profesjonalnie zajmująca się bezpieczeństwem wyrobów elektrycznych. Jej sukcesorem stało się reaktywowane w 1957 roku Biuro Znaku Przepisowego, przekształcone  po kilku latach w istniejące do dnia dzisiejszego Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ).

BBJ należy obecnie nie tylko do grona najstarszych tego typu firm na świecie, ale jest także organizacją, której działalność w zakresie oceny zgodności wyrobów elektrycznych jest szeroko uznawana międzynarodowo. Kompetencje BBJ potwierdzają certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji obejmujące działalność w zakresie certyfikacji wyrobów nr AC 012 i w zakresie badań laboratoryjnych nr AB 044. BBJ działa w ramach ogólnoświatowych (IECEE – CB Scheme) i europejskich (CCA, ENEC, ENEC Plus i HAR) porozumień dotyczących oceny zgodności wyrobów elektrotechnicznych. BBJ jest także jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską dla dyrektywy LVD. Kompetencje te okresowo poddawane ocenie przez uprawnione do tego zespoły audytorskie zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

 Wysoki poziom usług świadczonych przez BBJ wyznacza nie tylko fachowy i doświadczony personel, ale – w przypadku badań laboratoryjnych – także zachowanie najwyższych standardów w odniesieniu do sprzętu pomiarowego i metod badawczych. BBJ uczestniczy kilka razy w roku w programach międzylaboratoryjnych, które stanowią unikalną możliwość weryfikacji i potwierdzenia biegłości i właściwych kompetencji.

Eksperci BBJ biorą  także stały udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Działalność BBJ objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Korzystanie z usług BBJ zapewnia Klientowi wszechstronną pomoc w ocenie zgodności wyrobu oraz we wprowadzeniu go na rynek, a w szczególności:

  • niezależną, bezstronną i poufną ocenę zgodności wyrobu (lub weryfikację oceny dokonanej przez wytwórcę) z wymaganiami norm lub innych specyfikacji technicznych;
  • niezależną, bezstronną i poufną ocenę warunków produkcji;
  • wiarygodne potwierdzenie wystawianej przez wytwórcę deklaracji zgodności WE (w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami LVD);
  • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność badanej próbki  wyrobu z określonymi normami;
  • możliwość uzyskania certyfikatu/licencji uprawniających do oznaczania wszystkich produkowanych wyrobów znakami certyfikacyjnymi B-BBJ, ENEC, ENEC Plus lub HAR;
  • możliwość uzyskania zagranicznych certyfikatów/licencji na podstawie dokumentów wystawionych przez BBJ;
  • efektywną promocję wyrobu