O nas

Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ), którego wyłącznym właścicielem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stanowi największą krajową jednostkę oceny zgodności wyrobów elektrycznych.

BBJ prowadzi swoją działalność od 1933 r. i jest tym samym jedną z najstarszych tego typu instytucji na świecie.

BBJ spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie działalności badawczej oraz PN-EN ISO/IEC 17065 w zakresie certyfikacji wyrobów.

BBJ jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską dla dyrektywy dotyczącej wyrobów elektrycznych powszechnego użytku (tzw. Dyrektywa Niskonapięciowa) – pod nr 1509. BBJ jest również sygnatariuszem międzynarodowych porozumień dotyczących programów certyfikacji europejskiej CCA, ENEC i HAR oraz ogólnoświatowej IECEE – CB Scheme.

Kompetencje BBJ potwierdzają ponadto certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji obejmujące działalność w zakresie badań laboratoryjnych (nr AB 044) i w zakresie certyfikacji (nr AC 012). Kompetencje te są okresowo poddawane ocenie przez uprawnione do tego zespoły audytorskie zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Wysoki poziom usług BBJ wyznacza nie tylko fachowy i doświadczony personel, ale – w przypadku badań laboratoryjnych – także zachowanie najwyższych standardów w odniesieniu do sprzętu pomiarowego i metod badawczych. BBJ uczestniczy kilka razy w roku w ogólnoświatowych programach międzylaboratoryjnych badań porównawczych.

BBJ oferuje producentom i dostawcom wyrobów elektrycznych:

 • badania według norm PN, EN, HD lub IEC;
 • badania według indywidualnych programów;
 • certyfikaty według własnego programu B-BBJ;
 • certyfikaty według programu CB (możliwość uzyskania innych certyfikatów krajowych na całym Świecie);
 • certyfikaty według programu CCA (możliwość uzyskania innych certyfikatów krajowych w całej Europie);
 • certyfikaty według programu HAR (możliwość uzyskania prestiżowych, uznawanych w całej Europie, certyfikatów dla zharmonizowanych przewodów elektrycznych);
 • certyfikaty według programu ENEC (możliwość uzyskania prestiżowych, uznawanych w całej Europie, certyfikatów dla sprzętu oświetleniowego, AGD i materiałów elektroinstalacyjnych);
 • certyfikaty innych europejskich jednostek certyfikujących, z którymi BBJ ma dwustronne porozumienia;
 • certyfikaty CE (potwierdzenie deklaracji zgodności WE producenta);
 • inspekcje fabryczne.

Ponadto BBJ:

 • udziela konsultacji technicznych, przeprowadza ekspertyzy, oraz wydaje opinie i orzeczenia techniczne w zakresie objętym działalnością podstawową (z wyłączeniem klientów będących posiadaczami certyfikatów wydanych przez BBJ);
 • organizuje otwarte szkolenia personelu zainteresowanych firm z branży elektrotechnicznej.

Korzystanie z usług BBJ zapewnia wszechstronną pomoc w ocenie zgodności wyrobu, a w szczególności:

 • niezależną i bezstronną ocenę zgodności wyrobu (lub weryfikację samooceny dokonanej przez wytwórcę) z wymaganiami norm lub innych specyfikacji technicznych;
 • niezależną i bezstronną ocenę warunków produkcji;
 • wiarygodne potwierdzenie wystawianej przez wytwórcę deklaracji zgodności;
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo wyrobu i uprawniającego do oznakowania unikalnym znakiem ‚B-BBJ’;
 • możliwość uzyskania certyfikatów zagranicznych jednostek certyfikujących na podstawie dokumentów wystawionych przez BBJ;
 • efektywną promocje wyrobu.

Działalność BBJ objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.