• 1933r. – utworzenie Biura Znaku Przepisowego SEP
 • 1956r. – reaktywacja Biura Znaku Przepisowego jako agendy gospodarczej SEP
 • 1957r. – wznowienie działalności Biura Znaku Przepisowego
 • 1962r. – zmiana nazwy na Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ)
 • 1969r. – utworzenie dwóch oddziałów w Lublinie i Gliwicach
 • 1978r. – laboratorium badawcze Biura zostaje uznane, w całości, jako międzynarodowa stacja badawcza w ramach europejskiego programu oceny zgodności wyrobów elektrycznych CEE
 • 1993r. – uzyskanie certyfikatu akredytacji PCBC dla jednostki certyfikującej wyroby elektryczne
 • 1995r. – akredytacja PCBC dla laboratorium badawczego
 • 1999r. – przystąpienie do programu międzynarodowych badań porównawczych organizowanych przez IFM (IFM Quality Services Pty Ltd)
 • 2000r. – przystąpienie Biura do IECEE i CCA
 • 2002r. – uzyskanie certyfikatu akredytacji wg PN-EN ISO/IEC 17025, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji
 • 2004r. – otrzymanie uprawnień jednostki notyfikowanej dla dyrektyw Nowego Podejścia w Unii Europejskiej
 • 2004r. – podpisanie wielostronnego porozumienia HAR (HAR Group Agreement)
 • 2006r. – wprowadzenie programu certyfikacji na własny Znak Bezpieczeństwa B-BBJ
 • 2008r. – odznaczenie Złotą Odznaką Honorową SEP
 • 2011r. – podpisanie wielostronnego porozumienia ENEC (ENEC Group Agreement) z prawem do wydawania certyfikatów nie wymagających potwierdzenia w innych krajach Unii Europejskiej
 • 2014r. – rozszerzenie zakresu certyfikacji o ENEC PLUS
 • 2016r. – rejestracja drugiego własnego Znaku Bezpieczeństwa „SEP-BBJ”