POLITYKA JAKOŚCI I DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
Biura Badawczego ds. Jakości SEP-BBJ

SEP-BBJ, jako jednostka certyfikująca wyroby i laboratorium badawcze, działające w obszarze szeroko pojętej oceny zgodności, przywiązuje dużą wagę do zapewnienia rzetelności, wiarygodności, bezstronności i niezależności prowadzonych procesów badań i certyfikacji. Jest ona realizowana zgodnie z zasadami określonymi we właściwych księgach jakości opartych o postanowienia norm PN-EN ISO/IEC 17065:2013 i PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagania europejskich i światowych organizacji badań i certyfikacji, których sygnatariuszem jest SEP-BBJ.

 • Polityka Jakości
 • Deklaracja Bezstronności

Polityka Jakości

Strategicznymi celami polityki jakości są:

 • stałe doskonalenie kompetencji personelu, metod i sposobów działania, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie;
 • spełnianie oczekiwań i coraz lepsze zaspakajanie potrzeb naszych klientów poprzez rzetelne, kompetentne i terminowe wykonywanie zadań przez odpowiednio wyszkolony i wyposażony we właściwe zasoby personel;
 • systematyczne rozszerzanie zakresu akredytowanej działalności w obszarze badań i certyfikacji dostosowanej do potrzeb rynku;
 • kompetentne działanie SEP-BBJ, jako krajowej i międzynarodowej akredytowanej jednostki certyfikującej i akredytowanego laboratorium badawczego dla wyrobów elektrycznych;
 • powiększania liczby naszych klientów poprzez oferowanie im sprawozdań z badań i certyfikatów uznawanych nie tylko na rynku krajowym, lecz również rynkach światowych.

Nasze usługi są dostępne dla wszystkich podmiotów, a podmioty te są traktowane na równych prawach i warunkach, bez nadmiernych obciążeń finansowych. Zapewniamy również przestrzeganie zasady zachowania poufności wyników ocen i informacji, będących własnością naszych klientów.

Deklarujemy, że system zarządzania opisany w księgach jakości i procedurach jest systematycznie przeglądany i doskonalony w celu zapewnienia stałego przestrzegania norm PN-EN ISO/IEC 17065:2013 i PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Stwierdzamy, a niniejszym potwierdzamy, że polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach organizacji SEP-BBJ, a cele polityki jakości są realizowane przy zaangażowaniu ogółu personelu w zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług w ramach wdrożonego systemu, który podlega stałemu doskonaleniu i dostosowywaniu do obecnych i przyszłych oczekiwań klientów.

Dyrektor SEP-BBJ

Marcin Ocioszyński

Warszawa, 1 sierpnia 2017r.

Deklaracja Bezstronności

Kierownictwo SEP-BBJ, rozumiejąc i doceniając znaczenie bezstronności w prowadzonej, jako strona trzecia, działalności w obszarze badań i certyfikacji wyrobów deklaruje, że SEP-BBJ:

 • działa bezstronnie, rzetelnie i niezależnie, stosując te same zasady i procedury w stosunku do wszystkich klientów;
 • gwarantuje bezstronność na poziomach polityki, oceny i decyzji w procesach badań i/lub certyfikacji wyrobów;
 • zarządza na bieżąco konfliktami interesów, identyfikując, analizując, dokumentując potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzonych procesów badań i/lub certyfikacji i powiązań organizacyjnych SEP-BBJ oraz podejmuje działania dla ich eliminacji lub sprowadzenia do akceptowalnego poziomu;
 • przedstawia wyniki analiz konfliktów interesów Komitetowi ds. Certyfikacji, który poprzez zapewnienie udziału w nim wszystkim zainteresowanym stronom w tworzeniu polityki i zasad dotyczących zakresu i działania programów certyfikacji, jest organem nadzorującym bezstronność w działalności SEP-BBJ;
 • nie podejmuje się przeprowadzenia procesu badania i/lub certyfikacji w przypadku, gdy konflikt interesów stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności;
 • personel biorący udział w procesach badań i/lub certyfikacji jest zobowiązany do ujawnienia każdej sytuacji, która mogłaby stanowić dla niego lub SEP-BBJ konflikt interesów, co stanowi podstawę do zastosowania stosownych ograniczeń w pełnieniu określonych funkcji certyfikacyjnych i laboratoryjnych;
 • nie prowadzi konsultacji oraz nie współpracuje z organizacjami konsultującymi oraz nie sugeruje, że badania i/lub certyfikacja mogłyby być łatwiejsze lub tańsze, gdyby korzystano z usług danej organizacji konsultującej;
 • nie prowadzi doradztwa w zakresie informowania klientów, jak radzić sobie z przeszkodami w uzyskaniu pozytywnego wyniku badań i/lub certyfikacji;
 • nie projektuje, nie wytwarza i nie dostarcza wyrobów, które bada i/lub certyfikuje ani nie certyfikuje wyrobów, które mogłyby zagrażać bezstronności działań certyfikacyjnych;
 • zapewnia, że działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich nie zagraża bezstronności działalności SEP-BBJ .
Kierownik Laboratorium BadawczegoWłodzimierz Wojciechowski Kierownik Jednostki CertyfikującejZbigniew Brzozowski Dyrektor SEP-BBJ

Marcin Ocioszyński

Warszawa, 1 sierpnia 2017 r.